विचारयज्ञमध्ये शोधा

Thursday, November 18, 2010

आजचा विचार ( ९ )

उद्याचा पूर्ण विचार करूनच आजची कामे करा, म्हणजे पश्चात्तापाची वेळ कधीही येत नाही.