आजचा विचार

विकास की सुरक्षा राष्ट्राचे प्राधान्य कशाला हवे? जो देश सुरक्षित नसेल, ज्या देशाचे नागरिक जे देशाच्या विकासासाठी झटताय, तेच जर सुरक्षित नसतील तर तो विकास कुणासाठी करायचा ? राष्ट्राच्या शत्रुन्साठी?? 

Comments