Wednesday, November 10, 2010

आजचा विचार

विकास की सुरक्षा राष्ट्राचे प्राधान्य कशाला हवे? जो देश सुरक्षित नसेल, ज्या देशाचे नागरिक जे देशाच्या विकासासाठी झटताय, तेच जर सुरक्षित नसतील तर तो विकास कुणासाठी करायचा ? राष्ट्राच्या शत्रुन्साठी??