सद्गुरूस्मरण

|| श्री श्री गुरवे नमः ||

या भावकाव्यात श्री सद्गुरूंचे स्मरण करणे नसून श्रीसद्गुरुंच्याच परम कृपेने त्यांचे म्हणजे साक्षात ईश्वराचे स्मरण होणे आहे आणि त्यापुढचे सारे मग अध्यात्म असो वा संसार! सारे ते स्मरण अर्थात ती गुरुकृपाच करते. यातंच श्रीसिद्धयोगाची व परम पूज्य नारायणकाका महाराजांची महति सहज ज्ञात होते, स्पष्ट होते. सद्गुरुरायांची कृपा ही अखंड असल्याने त्यांचे स्मरण व हे काव्यही अनंत आहे.

मोहमाया निरसुनी जाई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १ ||

पापताप धुवूनी जाई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २ ||  

दुःख अवघे विनशुनी जाई || 
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३ ||

प्रेम प्रेम हृदयी येई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४ || 

आनंदमग्न मन हे होई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५ ||

विकारांचा नाश होई || 
गुरुरायांचे स्मरण होई || ६ ||

प्रकाश जीवनी भरुनी राही ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ७ ||

गुरुकृपेचे गान होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ८ ||

धन्य धन्य हे जीवन होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ९ ||

सौभाग्याचे भान येई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १० ||

सद्भाग्याची जाण येई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ११ ||

गुरुकृपा प्राप्त होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १२ ||

चिदानंदरूप शिवो sहं होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १३ ||

गुरुकृपेचा अनुभव येई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १४ ||

वरदान नवे प्राप्त होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १५ ||

सार्थक जीवनाचे होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १६ ||

कलिकेचे पुष्प होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १७ ||

अज्ञानाचे ज्ञान होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || १८ ||

तमनिशेचा सुदिन होई || 
गुरुरायांचे स्मरण होई || १९ ||

नवयशाचा प्रारंभ होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २० ||

प्राणात मन विलीन होई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २१ ||

वेडे वेडे हे मन होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २२ ||

पराभक्तीचा प्रसाद घेई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २३ ||

अहंकाराचा नाश होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २४ ||

नम्रतेचा उगम होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २५ ||

नम्रता हृदयी येई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २६ ||

योग सारे एक होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २७ ||

ज्ञानगभस्ती उदय होई || 
गुरुरायांचे स्मरण होई || २८ ||

वियोगाचा योग होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || २९ ||

ताप त्रिविध नष्ट होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३० ||

संकटांचा नाश होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३१ ||

कार्य सारे सिद्ध होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३२ ||

कर्म हर दिव्यं होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३३ ||

साधुता जीवनी येई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३४ ||

शुचिता सदा प्राप्त होई || 
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३५ ||

आयुरारोग्य प्राप्त होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३६ ||

सिद्धयोग हा समजुनी येई || 
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३७  ||

भवसागर तरुनी जाई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३८ ||

तत्वबोध हा प्राप्त होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ३९ ||

सर्वस्वाचे रक्षण होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४० ||

गुरुरायांची भेट होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४१ ||

गुरुरायांचे स्मरण होई || 
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४२ ||

आयुष्याचा वेध येई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४३ ||

हलके सारे दु:ख होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४४ ||

मन हे पूर्ण शुद्ध होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४५ ||

मन हे अमन होई   ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४६ ||

मन हे पूर्ण अमान होई || 
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४७ ||

मन हे पूर्ण नमन होई  ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४८ ||

गुरुराया सांभाळूनी घेई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ४९ ||

भाव अभाव एक होई 
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५० ||

आनंदाने मन मोहरुनि जाई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५१ ||

भेदभाव नष्ट होई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५२ ||

अनंत काव्य स्फुरत राही ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५३ ||

नवभाव हृदयी जन्म घेई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५४ ||

अप्राप्त सारे प्राप्त होई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५५ ||

चिरसुख ते प्राप्त होई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५६ ||

भावभक्तीचा उदय होई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५७ ||

सद्गुरुंचे आशीर्वाद ऐसे ||
अक्षर अक्षर सत्य होई ||
गुरुरायांचे स्मरण होई || ५८ ||