Monday, May 2, 2011

आजचा विचार

मनच गुलाम असेल तर बाह्य स्वातंत्र्याचा आनंद कशाला? 
का उगाच भ्रमात राहावे? जीवन खुळे का जगावे?