आजचा विचार

मनच गुलाम असेल तर बाह्य स्वातंत्र्याचा आनंद कशाला? 
का उगाच भ्रमात राहावे? जीवन खुळे का जगावे?

Comments

Post a Comment

हा विचारयज्ञ आपल्या विचारांची वाट बघतोय........