विचारयज्ञमध्ये शोधा

Tuesday, May 10, 2011

आजचा विचार

एक विचार असा जो भारतातील युवकांची गुलाम मानसिकता बदलेल, असा एक विचार जो राष्ट्राभिमान जागृत करेल, असा एक विचार मला हवाय, तो कुठला असेल?