स्तोत्र: राम एक सर्वसमर्थ

आनंद आनंद आनंद राम
प्रेम प्रेम प्रेम एक राम
मुक्ती मुक्ती मुक्ती राम
भक्ती भक्ती एक राम
राम जीवन राम ध्येय

राम ध्यास राम श्वास
एक राम एक नाम
एक राम एक ध्यान
एक कार्य एक कर्म
राम नाम हा स्वधर्म
राम तप राम शांती
राम वेद राम श्रुती
राम तत्त्व राम धर्म
राम एक सर्वसमर्थ
राम कृपानिधान एक
राम आनंदधाम एक
राम गेय राम गीत
रामनाम हेच हित
राम स्तुती राम स्तुत्य
राम नाम एक नित्य
रामनाम एक सत्य
रामनाम एक सत्यविचारयज्ञात प्रभू रामचंद्रांस अर्पण अन्य स्तोत्रे: