Wednesday, August 10, 2011

मला आता बोलायचच आहे

खूप काही लिहावसं वाटतं
खूप काही बोलावसं वाटतं
पण का कुणास ठाऊक
शब्द ओठी फुटतच नाहीत
अश्रू डोळ्यांत आहेत