विचारयज्ञमध्ये शोधा

Saturday, September 13, 2014

...आणि माझा अहं विठुरायाच झाला

त्याला  सावळा विठोबा म्हणा वा मुरलीधर कृष्ण म्हणा, वेड तर तो लावणारच आहे, पण तो खोडकर असा आहे की वेड लावून गायब होतो. मग आम्ही करायचे तरी काय?.....