Thursday, January 12, 2012

स्वामी विवेकानंद - 'ज्ञानप्रकाश'
स्वामीजी! आपण ज्ञानप्रकाश आहात. ज्ञानसूर्य नाही तर केवळ प्रकाश!
जिथे केवळ प्रकाश असतो ते परमधाम या पृथ्वीवर आले विवेकाचे – आनंदाचे स्वामी बनून!