Monday, July 31, 2017

कविता: वेदना

माझेच होते आकाश माझेच ते आहे
माझेच होते पंख मजपाशीच आहेत
विसरूनि स्वतः स उडायचे विसरले