Saturday, March 31, 2018

चारोळी: वृक्ष

रणरणत्या उन्हाळ्यात शीतल सावली देऊन आपले पर्यावरण आल्हाददायक बनविणारे आपले मित्र वृक्ष. त्यांच्या प्रेमावर ही चारोळी.

Text image for Vicharyadnya Marathi Charoli Vriksha


अबोल मित्र जीवनाचे
गुपितं निःशब्द बोलती
सळसळ हळव्या पानांची
ऐकूनि शब्द स्तब्ध होती