Friday, February 20, 2015

अपेक्षांचे ३ पैलू जे तुमचं आयुष्य बदलू शकतील!

'अपेक्षा' या विषयावर विचारमंथन, अपेक्षांचे वेगवेगळे पैलू आणि अपेक्षा अस्पष्ट असल्या तर आयुष्यात ताण कसे वाढू शकतात, याबद्दल हा लेख आहे. या लेखातल्या तीन पैलूंवर विचार करून अपेक्षा निश्चित केल्यास मला खात्री आहे की आयुष्याची दिशा नक्कीच बदलू शकेल.