Wednesday, March 16, 2016

श्रीरामस्तुति: श्वास तू, ध्यास तू

ध्यास तू, श्वास तू
ध्येय तू, ध्यान तू,
कर्म तू, कार्य तू,
कर्मकर्ता, कार्यरक्षक तू,
जगदात्मा, जगत्कारण तू,

Saturday, March 12, 2016

सद्गुरुस्तुती: गुरू एक कृपाळु


 सद्गुरू प. पू. श्री नारायणकाका ढेकणे महाराज यांच्या कृपेस अर्पण काव्यात्मक सद्गुरुस्तुती. 

प्रतिमा: प. पू. श्री नारायणकाका ढेकणे महाराज


गुरू कृपाळु
गुरु एक जगदाधारु
गुरू एक प्राणाधारु